Pohled do historie - Platěnice

Platenice ( Platěnice), ves vzdálená 11/2 hod. jižně od Holic a 3/4 hodiny jihozáp. od Rovně, měla r. 1900 70 domů s 438 obyv., r. 1910 75 domů s 468 obyv., dle direktáře r. 1914 385 katol. a 5 evang. helv. v. Řeka Loučná, tudy tekoucí, dala vznik zdejšímu starému mlýnu. Osada tato náleží k nejstarším sídlům našeho lidu v okresu, jak ukázalo zdejší pohanské pohřebiště, prokopané Dr.Píčem, kterýž nádoby žárových hrobů a bronzové předměty odvezl do zemského musea v Praze. Pohřebiště nalézá se po obou stranách silnice severně za zdí nynějšího křesťanského hřbitova a známo bylo již dávno tehdejšímu mlynáři Ant. Vinařovi, kterýž pisatele na ně upozorňoval, když roku 1904 pátral tu v kostele po obrazech řezbáře Jakuba Teplého. R. 1913 ohledali znova pohřebiště referent c.k. centrál. komise památkové Dr. Emanuel Šimek, c.k. konservator Boža Dvořák a pisatel, při čemž ustanoveno překopati ještě místa nedotčená. V polovici 16.stol. patřila tato ves Dašickým z Barchova, z nichž Čeněk prodal ji i s podacím kostelním r.1507 Vilémovi z Pernštýna, kterýž ji připojil k panství Pardubskému. Jaroslav z Pernštýna zastavil Platěnice v dluhu Janu Žateckému z Vikrštorfu. Zdejší filiální chrám sv.Jiljí, kterýž se jmenuje mezi plebániemi, odstoupenými roku 1350 k biskupství litomyšlskému, jest stavěn v slohu copovém, klenutý, a býval dle relace r. 1677 filiální do Rovně, dřevěný s krásně malovaným stropem a kruchtou, měl kalich stříbrný a 3 zvony. Dle seznamu far na panství Pardubickém z r. 1654 byly příjmy z toho kostela pro faráře roveňského za 3 mše sv. ročně a obědy 6 kop gr. Kostel nemá zvláštních památek, jen dva obrazy, představující poslední soud, řezbářské to práce rodáka hostovického Jakuba Teplého, kteréž jsou umístěny na stranách zábradlí kůrů, a krucifix, mají uměleckou cenu;chybou jest, že obrazy byly celé pozlaceny, čímž ztrácejí se jemnější rysy. Pověst o původu obrazů posledního soudu, jak jej Teplý viděl ve snu, viz v II.dílu "Pověsti z Pardubicka", vydaných nákladem J.Liebicha v Pardubicích. O oltáři poznamenáno: "Štafírován jest oltář tento v letu Páně 1780, začatej dne 17ho Juli a doštafírovany jest v letu 1781 dne 24 Merz od Pana Matesa Piri štafíra a spolumalíře z Těchlovic." Na řezbách na oltáři vzadu jest letopočet 1758. Ostatky sv.Benedikta schváleny v Hradci Král. 13 Dcm 1764 ( Ferd. Želízko assesor ), ostatky sv.Valentina mučed. listinou, datovanou v Římě jako předešlá dne 9.srpna 1774; prohlédnuty 15. apr. 1776 Antonínem Petrem hrab. Příchovským z Příchovic. V márnici jest starý obraz sv. Jiljí, představující světce s laní. V průčelí kostela jest kamenná zvonice čtverhranná se střechou pyramidovitou a v ní visí tři zvony; největší z nich z r. 1493 má tíže 7 centů 40 liber, prostřední jest roku 1587 slit od Eliáše Svobody v Hradci nad Lab., nejmenší jest ulit r. 1658 od Martina Schrettera. Dle starého pořádku bývají v tomto kostele služby boží: V neděli první po sv. Třech králích, v neděli Devítník, první neděli po velikonoci, v neděli před sv. Havlem ( památka posvěcení chrámu Páně ) a v neděli po sv. Martinu biskupu. Staří pamětníci vypravují, že prý v Platěnicích byla fara dříve než v Rovni, ale když shořela, nechtěli ji sousedé znovu vystavěti a proto prý ji Roveň ráda vzala. Od čeho pochází jméno obce, zdali od plátna neb od blata ( Blatěnice ), nelze nám s určitostí říci. Mlynářská rodina Vinařova chová bohatý archiv rodinný, jehož listiny vztahují se k zdejšímu mlýnu a jež vystaveny byly s ferulí mlynářskou na národopisné výstavce v Holicích. V zahradě její stojí velká pěkná socha sv. Jana Nep. s tímto nápisem: "Leta 1744: Tato statua svatého Jana Nepomuckého vyzdvižena jest nákladem P.Jakuba Vinarze Platenskiho Mlinarze Ao D. - Dwojicztihodneho P.Jana Jozefa Diedicze Fararze Rovenskeho Toho Roku Dne 7.September Poswěczena." 
Vybráno z Monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x