Vytisknout tuto stránku

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nový dokumenty:

 

  • Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany

 

Program jednání:


1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 7.
6. Projednání, příp. schválení směnné smlouvy na pozemky p. č. 101/1, p. č. 116/1, p. č. 116/11, p. č. 116/23, p. č. 116/24, p. č. 116/25, p. č. 133/9, p. č. 265/2, p. č. 311/6, vše v k. ú. Čeradice nad Loučnou za pozemky p. č. 5/7 a st. p. č. 41, oba v k. ú. Čeradice nad Loučnou.
7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 559/17 o výměře 39 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 559/6 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
8. Projednání, příp. schválení nabídky předkupního práva na prodej chaty ev. č. 24 postavené na pozemku p. č. 392/7 v k. ú. Štěpánovsko v podílovém vlastnictví Lesního družstva vysoké Chvojno.
9. Projednání, příp. schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s. Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2018.
10. Projednání, příp. schválení navýšení příspěvku na obědy pro osoby s trvalým pobytem v obci Moravany, pobírajících starobní důchod při stravování v SC Moravany.
11. Projednání, příp. schválení stanoviska k návrhům na pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Moravany.
12. Projednání a schválení odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2018.
13. Projednání a schválení odměňování členů komisí obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce.
14. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových opatření provedených do konce roku 2017.
15. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2018.
16. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Moravany na období 2019 – 2021.
17. Diskuse.
18. Přednesení usnesení.
19. Závěr.

 

Oficiální verze je ke stažení zde nebo na na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017".