Vytisknout tuto stránku

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2016

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 7. 12. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
 3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
 4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
 5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 6.
 6. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 60 postavené na pozemku p. č. 4700/15 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
 7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 559/16 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
 8. Projednání, příp. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 110/15 a st. p. č. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou pro ČEZ Distribuce a.s.
 9. Projednání, příp. schválení pověření starosty obce zajištěním nabídek na vhodného poskytovatele úvěru k dofinancování opravy Moravanského domu.
 10. Projednání, příp. schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi obcí Moravany a SMP – Odpady a. s. Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2017.
 11. Schválení statutu sociálního fondu. 
 12. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 13. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moravany. 
 14. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
 15. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových opatření provedených do konce roku 2016.
 16. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2017.
 17. Diskuse. 
 18. Přednesení usnesení. 
 19. Závěr.

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE.