Vytisknout tuto stránku

Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2016

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 21. 9. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 – 08/2016.
6. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.
7. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 2 postavené na pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 187/31 o výměře 1 426 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemkup. č. 187/1 v k. ú. Platěnice.
9. Projednání, příp. schválení smlouvy o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou
10. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“
11. Projednání, příp. schválení napojení splaškových odpadních vod z obce Slepotice na stávající ČOV Moravany.
12. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu.
13. Diskuse
14. Přednesení usnesení
15. Závěr

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE.