Vytisknout tuto stránku

Základní škola Moravany okres Pardubice

Napsal(a) 

 

 DSC8795  DSC8813

 


Základní škola Moravany sestává ze dvou budov. Budova prvního stupně je lokalizovaná do centra obce. Nachází se v blízkosti pošty v ulici Komenského, čp.118. V roce 2012 byla škola zateplena, opatřena plastovými okny a dveřmi. Budova je vytápěna akumulačními kamny. Celý areál školy je oplocen. V areálu školy se nachází asfaltové hřiště na košíkovou, po rekonstrukci volající antukové hřiště na odbíjenou, šplhadla a betonový stůl pro stolní tenis. Pro potřeby ŠD jsou zde postaveny dva zahradní altány, vybavené hračkami a sportovními potřebami. Celý areál je lemován keři, tújemi a živým plotem. V prvním poschodí budovy 1.stupně jsou rozmístěny učebny 1.až 5. ročníku, sborovna a kancelář hospodářky. V přízemí se nachází moderně řešené šatny se žákovskými skříňkami, malý tělocvičný sál, jedno oddělení ŠD, jedna kmenová učebna, jídelna a školní kuchyně. Všude ve volných prostorách jsou umístěny vzrostlé dekorativní nebo kvetoucí pokojové rostliny. V suterénu školy se nachází renovovaná keramická dílna, vybavená novým nábytkem, hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Třídy této budovy jsou vybaveny vesměs novým ( většinou výškově nastavitelným) žákovským nábytkem a každá třída disponuje interaktivní dotykovou tabulí. V učebně 5. ročníku je umístěna počítačová učebna obsahující 11 tzv. tenkých klientů (pracovišť)– systém Multi-seat připojitelných na Internet. Celá budova je pokryta signálem internetu prostřednictvím WIFI připojení. Třídy nižších ročníků jsou vybaveny kobercem, který bývá využíván během výuky i během přestávek. V průběhu velké přestávky se mohou děti volně pohybovat po budově, v případě pěkného počasí mohou trávit přestávku venku v areálu školy pod dohledem dozor konajícího učitele.

Druhý stupeň školy se nachází zhruba ve vzdálenosti 300 m od budovy prvního stupně v ulici Smetanově , čp. 321. Jde o moderní přístavbu druhého podlaží na budovu mateřské školy. Celá budova byla v roce 2013 zateplena, byly provedeny výměny oken a dveří, škola dostala novou pestrobarevnou fasádu. Topnýmmédiem na 2. stupni je plyn. Teplo je rozváděno etážovým topením. I šatny této budovy jsou vybaveny moderními žákovskými šatnovými skříněmi. Prostory prosvětleného vestibulu a schodiště jsou ozdobeny dekorativními květinami a zdi jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, zachycujícími přírodu džungle.. V druhém podlaží jsou umístěny učebny 6. až 9. ročníku, kancelář zástupkyně ředitele školy, sborovna, cvičná kuchyňka, společenská místnost (využívaná v současné době jako kmenová třída pro naši početně nejmenší třídu s osmi žáky, kabinety, odborná učebna chemie a fyziky,celá budova je pokryta WIFI signálem umožňujícím připojení k Internetu. Dále se zde nachází ředitelna , kabinety a sociální zařízení pro učitele i žáky. Chodby jsou vkusně vyzdobeny nehořlavými nástěnkami a nástěnnými malbami s nejrůznější tematikou. Ve třídách jsou umístěny nádoby na třídění odpadků. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivními dotykovými tabulemi. Ostatní třídy jsou vybaveny zpětnými projektory, videorekordéry, televizory, DVD přehrávači a radiomagnetofony. Počítačová třída disponuje přenosným dataprojektorem, tiskárnou, přehrávačem DVD, notebookem a 12 žákovskými počítači a serverem školy. K dispozici v učebně jsou i digitální fotoaparát a videokamera. V šatně se nachází relaxační zóna s pingpongovým stolem, stolním fotbálkem a biliárem .

Jak jsme na tom s počty žáků?
V současné době funguje naše škola jako plně organizovaná základní škola s devíti ročníky v devíti třídách. Od roku 1994 se stala škola samostatným právním subjektem, který byl tvořen 1.stupněm ZŠ s 1. až 4. ročníkem, 2 oddělení školní družiny a školní jídelnou.
V roce 1995 byla škola rozšířena na plně organizovanou základní školu s devíti ročníky. Součástí školy se stává kromě budovy 1.stupně ZŠ s třídami 1. až 5. ročníku,dvěma odděleními ŠD a školní jídelnou také část budovy MŠ (druhé podlaží moderní nástavby do této doby architektonicky nevzhledné budovy). Moderní prostory venkovské základní školy hovoří jasnou řečí o kráse a jednoduchosti i po více než patnácti letech své existence.

V této době se počet žáků školy pohyboval mezi čísly 185 až 191. Vzhledem k celorepublikovému poklesu počtu nově narozených dětí došlo i k ovlivnění situace v naší škole. Žáků bylo rok od roku méně a méně…

V nedávné minulosti počty žáků v naší škole pohybovaly v rozmezí 148 - 151 žáků, což znamenalo, že ředitelství školy muselo ve školním roce 2008/09 poprvé požádat zřizovatele o udělení výjimky z počtu žáků. Podobně tomu bylo i v následujících letech , kdy se počet žáků přiblížil k nejnižší možné hranici naplněnosti školy ( tj. 153 žáků) nebo pod ni dokonce spadl ( 151žák).
Vzhledem k nízkému počtu žáků procházela škola v minulých letech velice obtížným obdobím, které se vyznačovalo zejména obrovským nedostatkem peněz – chyběly peníze na nákupy nového nábytku, nových učebnic a školních pomůcek, chyběly peníze na platy zaměstnanců a na odvody. V tomto období poklesly významně i mzdy učitelů.

Postupem doby se počty žáků ve třídách začaly stabilizovat a v některých případech dokonce lehce navyšovat. Skutečný obrat nastal v roce 2013/14 , kdy do naší školy nastoupilo 29 prvňáčků. I školní rok 2014/15 byl ve znamení silné první třídy – celkem 29 dětí.

Budoucnost už nevidíme tak černě jako v letech minulých a pevně věříme, že veškeré problémy s nízkým počtem žáků ve škole nakonec zcela pominou. Obecní zastupitelstvo je dosud příznivě nakloněno rozšiřování bytové výstavby v obci, zajistilo výstavbu školní sportovní haly a poskytlo škole obecní vozidlo pro svoz dětí z okolních obcí – aby později dohodlo a zajistilo dotovaný svoz školních dětí místní dopravní firmou Metelka.

Pedagogický sbor jako sehraný tým
V průběhu minulých let se vyvíjel a měnil i náš třináctičlenný pedagogický sbor. Prošel celou řadou složitých údobí, prošel úskalím vzájemné nevraživosti a nepochopení, aby posléze vykrystalizoval ve velmi dobrý pracovní tým. V tým přátelsky naladěných lidí, kteří jsou ochotni kdykoli nezištně pomoci jeden druhému a svou vlastní tvůrčí práci jsou ochotni podřídit společným snahám a cílům, tak jak si to žádají nové směry v systému našeho školství. Svou činností nechceme děti jen vzdělávat, chceme je připravit k životu ve společnosti,, chceme je vychovávat ve slušné občany země, která již patří do společenství zemí Evropské unie. V dětech chceme probouzet pocity hrdosti na svou zem, svůj národ, svou školu, svůj domov – obec, ve které žijí. Chceme je naučit lidství, ohleduplnosti a soucitu. Chceme jim nabídnout smysluplné prožívání volného času a odradit je od násilí, nespravedlnosti, lži a nenávisti. Věříme v žáka a spoléháme, že i on věří v nás. Chceme se věnovat nejen dětem nadaným, chceme pomáhat i žákům, kteří mají problémy, dětem handicapovaným , chceme jim pomoci při odhalování vlastních pozitivních stránek a na těchto základech vystavět lepší osobnost mladého člověka.

Co je pro nás ještě charakteristické ?

Škola je vybavena dvěma učebnami výpočetní techniky s nonstop přístupem na Internet šířený vzduchem. Na prvním stupni je k dispozici celkem 11 počítačových stanic pro žáky. Na druhém stupni je třída výpočetní techniky vybavená 12 žákovskými počítači, počítačem a notebookem učitele, tiskárnou,digitálním fotoaparátem, videokamerou a přenosným dataprojektorem.

Dalším významným prvkem, který charakterizuje naši školu, je keramika. Tajemství tvárné hlíny se zde žáci učí systematicky poznávat již déle než 30 let. Keramická dílna byla nedávno rekonstruována – opatřena vzduchotechnikou, která zajišťuje vysoušení suterénních prostor a zajišťuje přísun čerstvého vzduchu pro všechny své uživatele, je opatřena zcela novým nábytkem , hrnčířským kruhem a velkou komorovou vypalovací pecí, která byla zakoupena z prostředků rezervního fondu školy. Jsme přesvědčeni, že tato odborná učebna odchová další desítky a možná i stovky malých keramiků s pozitivním vztahem ke kráse a umění.

Stranou zájmu nezůstává ani tělovýchova a sport. Škola má k dispozici krásnou sportovní halu, kde je možné věnovat se basketbalu, sálové kopané, volejbalu, florbalu a tenisu. Na prvním stupni využíváme i malé tělocvičny, která je využívána hojně zejména moravanskými ženami, které se věnují pravidelnému cvičení.V areálu TJ Sokola Moravany máme možnost využívat obecního kurtu s umělou trávou pro volejbal a tenis a tréninkové hřiště fotbalového klubu.Ve spolupráci s firmou T-Mobile byl ve škole založen vodácký oddíl, který disponuje osmi dvojmístnými nafukovacími kajaky,které škola využívá pro výcvik pádlování na klidné i tekoucí vodě ( výcvik na Duhovém jezeře a sjíždění řeky Loučné z Platěnic do Sezemic.V rámci Pardubického kraje i regionu Holicko se účastníme sportovních soutěží, turnajů, závodů a olympiád. Řadu sportovních klání také organizujeme v naší sportovní hale pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. V rámci zájmové činnosti nabízí škola žákům vyžití v basketbalu,volejbalu,florbalu,tenise, ale i v oblasti aerobiku a moderního tance.