Základní škola Moravany okres Pardubice

Napsal(a) 

 

 DSC8795  DSC8813

 


Základní škola Moravany sestává ze dvou budov. Budova prvního stupně je lokalizovaná do centra obce. Nachází se v blízkosti pošty v ulici Komenského, čp.118. V roce 2012 byla škola zateplena, opatřena plastovými okny a dveřmi. Budova je vytápěna akumulačními kamny. Celý areál školy je oplocen. V areálu školy se nachází asfaltové hřiště na košíkovou, po rekonstrukci volající antukové hřiště na odbíjenou, šplhadla a betonový stůl pro stolní tenis. Pro potřeby ŠD jsou zde postaveny dva zahradní altány, vybavené hračkami a sportovními potřebami. Celý areál je lemován keři, tújemi a živým plotem. V prvním poschodí budovy 1.stupně jsou rozmístěny učebny 1.až 5. ročníku, sborovna a kancelář hospodářky. V přízemí se nachází moderně řešené šatny se žákovskými skříňkami, malý tělocvičný sál, jedno oddělení ŠD, jedna kmenová učebna, jídelna a školní kuchyně. Všude ve volných prostorách jsou umístěny vzrostlé dekorativní nebo kvetoucí pokojové rostliny. V suterénu školy se nachází renovovaná keramická dílna, vybavená novým nábytkem, hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Třídy této budovy jsou vybaveny vesměs novým ( většinou výškově nastavitelným) žákovským nábytkem a každá třída disponuje interaktivní dotykovou tabulí. V učebně 5. ročníku je umístěna počítačová učebna obsahující 11 tzv. tenkých klientů (pracovišť)– systém Multi-seat připojitelných na Internet. Celá budova je pokryta signálem internetu prostřednictvím WIFI připojení. Třídy nižších ročníků jsou vybaveny kobercem, který bývá využíván během výuky i během přestávek. V průběhu velké přestávky se mohou děti volně pohybovat po budově, v případě pěkného počasí mohou trávit přestávku venku v areálu školy pod dohledem dozor konajícího učitele.

Druhý stupeň školy se nachází zhruba ve vzdálenosti 300 m od budovy prvního stupně v ulici Smetanově , čp. 321. Jde o moderní přístavbu druhého podlaží na budovu mateřské školy. Celá budova byla v roce 2013 zateplena, byly provedeny výměny oken a dveří, škola dostala novou pestrobarevnou fasádu. Topnýmmédiem na 2. stupni je plyn. Teplo je rozváděno etážovým topením. I šatny této budovy jsou vybaveny moderními žákovskými šatnovými skříněmi. Prostory prosvětleného vestibulu a schodiště jsou ozdobeny dekorativními květinami a zdi jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, zachycujícími přírodu džungle.. V druhém podlaží jsou umístěny učebny 6. až 9. ročníku, kancelář zástupkyně ředitele školy, sborovna, cvičná kuchyňka, společenská místnost (využívaná v současné době jako kmenová třída pro naši početně nejmenší třídu s osmi žáky, kabinety, odborná učebna chemie a fyziky,celá budova je pokryta WIFI signálem umožňujícím připojení k Internetu. Dále se zde nachází ředitelna , kabinety a sociální zařízení pro učitele i žáky. Chodby jsou vkusně vyzdobeny nehořlavými nástěnkami a nástěnnými malbami s nejrůznější tematikou. Ve třídách jsou umístěny nádoby na třídění odpadků. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivními dotykovými tabulemi. Ostatní třídy jsou vybaveny zpětnými projektory, videorekordéry, televizory, DVD přehrávači a radiomagnetofony. Počítačová třída disponuje přenosným dataprojektorem, tiskárnou, přehrávačem DVD, notebookem a 12 žákovskými počítači a serverem školy. K dispozici v učebně jsou i digitální fotoaparát a videokamera. V šatně se nachází relaxační zóna s pingpongovým stolem, stolním fotbálkem a biliárem .

Jak jsme na tom s počty žáků?
V současné době funguje naše škola jako plně organizovaná základní škola s devíti ročníky v devíti třídách. Od roku 1994 se stala škola samostatným právním subjektem, který byl tvořen 1.stupněm ZŠ s 1. až 4. ročníkem, 2 oddělení školní družiny a školní jídelnou.
V roce 1995 byla škola rozšířena na plně organizovanou základní školu s devíti ročníky. Součástí školy se stává kromě budovy 1.stupně ZŠ s třídami 1. až 5. ročníku,dvěma odděleními ŠD a školní jídelnou také část budovy MŠ (druhé podlaží moderní nástavby do této doby architektonicky nevzhledné budovy). Moderní prostory venkovské základní školy hovoří jasnou řečí o kráse a jednoduchosti i po více než patnácti letech své existence.

V této době se počet žáků školy pohyboval mezi čísly 185 až 191. Vzhledem k celorepublikovému poklesu počtu nově narozených dětí došlo i k ovlivnění situace v naší škole. Žáků bylo rok od roku méně a méně…

V nedávné minulosti počty žáků v naší škole pohybovaly v rozmezí 148 - 151 žáků, což znamenalo, že ředitelství školy muselo ve školním roce 2008/09 poprvé požádat zřizovatele o udělení výjimky z počtu žáků. Podobně tomu bylo i v následujících letech , kdy se počet žáků přiblížil k nejnižší možné hranici naplněnosti školy ( tj. 153 žáků) nebo pod ni dokonce spadl ( 151žák).
Vzhledem k nízkému počtu žáků procházela škola v minulých letech velice obtížným obdobím, které se vyznačovalo zejména obrovským nedostatkem peněz – chyběly peníze na nákupy nového nábytku, nových učebnic a školních pomůcek, chyběly peníze na platy zaměstnanců a na odvody. V tomto období poklesly významně i mzdy učitelů.

Postupem doby se počty žáků ve třídách začaly stabilizovat a v některých případech dokonce lehce navyšovat. Skutečný obrat nastal v roce 2013/14 , kdy do naší školy nastoupilo 29 prvňáčků. I školní rok 2014/15 byl ve znamení silné první třídy – celkem 29 dětí.

Budoucnost už nevidíme tak černě jako v letech minulých a pevně věříme, že veškeré problémy s nízkým počtem žáků ve škole nakonec zcela pominou. Obecní zastupitelstvo je dosud příznivě nakloněno rozšiřování bytové výstavby v obci, zajistilo výstavbu školní sportovní haly a poskytlo škole obecní vozidlo pro svoz dětí z okolních obcí – aby později dohodlo a zajistilo dotovaný svoz školních dětí místní dopravní firmou Metelka.

Pedagogický sbor jako sehraný tým
V průběhu minulých let se vyvíjel a měnil i náš třináctičlenný pedagogický sbor. Prošel celou řadou složitých údobí, prošel úskalím vzájemné nevraživosti a nepochopení, aby posléze vykrystalizoval ve velmi dobrý pracovní tým. V tým přátelsky naladěných lidí, kteří jsou ochotni kdykoli nezištně pomoci jeden druhému a svou vlastní tvůrčí práci jsou ochotni podřídit společným snahám a cílům, tak jak si to žádají nové směry v systému našeho školství. Svou činností nechceme děti jen vzdělávat, chceme je připravit k životu ve společnosti,, chceme je vychovávat ve slušné občany země, která již patří do společenství zemí Evropské unie. V dětech chceme probouzet pocity hrdosti na svou zem, svůj národ, svou školu, svůj domov – obec, ve které žijí. Chceme je naučit lidství, ohleduplnosti a soucitu. Chceme jim nabídnout smysluplné prožívání volného času a odradit je od násilí, nespravedlnosti, lži a nenávisti. Věříme v žáka a spoléháme, že i on věří v nás. Chceme se věnovat nejen dětem nadaným, chceme pomáhat i žákům, kteří mají problémy, dětem handicapovaným , chceme jim pomoci při odhalování vlastních pozitivních stránek a na těchto základech vystavět lepší osobnost mladého člověka.

Co je pro nás ještě charakteristické ?

Škola je vybavena dvěma učebnami výpočetní techniky s nonstop přístupem na Internet šířený vzduchem. Na prvním stupni je k dispozici celkem 11 počítačových stanic pro žáky. Na druhém stupni je třída výpočetní techniky vybavená 12 žákovskými počítači, počítačem a notebookem učitele, tiskárnou,digitálním fotoaparátem, videokamerou a přenosným dataprojektorem.

Dalším významným prvkem, který charakterizuje naši školu, je keramika. Tajemství tvárné hlíny se zde žáci učí systematicky poznávat již déle než 30 let. Keramická dílna byla nedávno rekonstruována – opatřena vzduchotechnikou, která zajišťuje vysoušení suterénních prostor a zajišťuje přísun čerstvého vzduchu pro všechny své uživatele, je opatřena zcela novým nábytkem , hrnčířským kruhem a velkou komorovou vypalovací pecí, která byla zakoupena z prostředků rezervního fondu školy. Jsme přesvědčeni, že tato odborná učebna odchová další desítky a možná i stovky malých keramiků s pozitivním vztahem ke kráse a umění.

Stranou zájmu nezůstává ani tělovýchova a sport. Škola má k dispozici krásnou sportovní halu, kde je možné věnovat se basketbalu, sálové kopané, volejbalu, florbalu a tenisu. Na prvním stupni využíváme i malé tělocvičny, která je využívána hojně zejména moravanskými ženami, které se věnují pravidelnému cvičení.V areálu TJ Sokola Moravany máme možnost využívat obecního kurtu s umělou trávou pro volejbal a tenis a tréninkové hřiště fotbalového klubu.Ve spolupráci s firmou T-Mobile byl ve škole založen vodácký oddíl, který disponuje osmi dvojmístnými nafukovacími kajaky,které škola využívá pro výcvik pádlování na klidné i tekoucí vodě ( výcvik na Duhovém jezeře a sjíždění řeky Loučné z Platěnic do Sezemic.V rámci Pardubického kraje i regionu Holicko se účastníme sportovních soutěží, turnajů, závodů a olympiád. Řadu sportovních klání také organizujeme v naší sportovní hale pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. V rámci zájmové činnosti nabízí škola žákům vyžití v basketbalu,volejbalu,florbalu,tenise, ale i v oblasti aerobiku a moderního tance.

 

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE !