Vytisknout tuto stránku

Pravidla pro přidělení bytu v DPS Moravany

Napsal(a) 

 

Pravidla pro přidělení bytu v DPS Moravany.

 

I. Úvodní všeobecné ustanovení

1. Žadatel má trvalý pobyt na území ČR.

 

2. Žadatel musí být soběstačný tak, aby nevyžadoval celodenní péči, jeho zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

 

3. Tiskopis žádosti o přidělení bytu je k dispozici v kanceláři DPS, nám. Hrdinů 13 Moravany, na obecním úřadě Moravany, nám. Hrdinů 136 nebo v elektronické podobě na stránkách obce Moravany www.obec-moravany.cz v sekci „Senior centrum“.

 

4. Kompletně vyplněnou žádost včetně „Vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele do bytu v DPS“ je možné předat osobně nebo zaslat na adresu: Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany.

 

5. Přijatá žádost je zařazena do pořadníku a uložena v kanceláři obecního úřadu.

 

6. Žádost o ubytování v DPS Moravany zůstane v evidenci uchazečů maximálně jeden rok, poté bude vyřazena a v případě dalšího zájmu zájemce podá novou žádost.

 

 

II. Podmínky pro podání žádosti a přidělení bytu

1. Vymezení skupiny osob,

a) které lze zařadit do evidence žadatelů o byt:

- o přidělení bytu v DPS Moravany může žádat občan, který je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu

- nemá žádné závazky vůči obci Moravany ani ostatním státním organizacím

b) které nelze zařadit do evidence žadatelů o byt:

- do evidence nemohou být přijaty osoby, které potřebují komplexní nepřetržitou péči, osoby trvale upoutané na lůžko, nebo postižené psychózami a jinými psychiatrickými poruchami, které pod jejich vlivem ohrožují sebe nebo své okolí. 

- občany, kteří narušují kolektivní soužití, svými povahovými vlastnostmi nebo návyky by rušili soužití v DPS (alkoholici, narkomani, psychopati s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, apod.)

- občany trpící přenosnými chorobami (infekční, parazitární apod.)

- občany, kteří trpí Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí

 

2. Přednost pro umístění v DPS mají:

- občané s trvalým pobytem v obci Moravany a místních částech Platěnice, Turov, Moravanský, Čeradice.

- občané ČR, kteří jsou v přímé linii příbuzní s občanem, který je přihlášen k trvalému pobytu v Moravanech a v trvalém bydlišti se prokazatelně zdržuje.

 

3. Do upravených bezbariérových bytů pro tělesně postižené osoby se přednostně umisťují převážně žadatelé se sníženou pohyblivostí a do dvoupokojových bytů pouze manželé či jiné dvojice, které chtějí žít ve společné domácnosti.

 

4. Změní-li se zdravotní stav nájemce natolik, že již nesplňuje podmínky pro další pobyt, tzn., že bude trvale potřebovat komplexní péči druhé osoby, doporučí se ve spolupráci s rodinnými příslušníky a příslušným ošetřujícím lékařem, možnost řešení umístěním v zařízení vhodného typu (domov pro seniory, LDN…), které bude plně odpovídat potřebám nájemce a jeho zdravotnímu stavu.

 

5. Před podpisem nájemní smlouvy majitel nemovitosti vyžaduje stanovení ručitele (nejbližší rodina), který se zaručí zaplatit veškeré pohledávky pronajímatele v případě, že je neuhradí nájemce sám, a to na základě výzvy pronajímatele. Dále je ručitel v případě potřeby (zdravotní stav nájemce...) v kontaktu s pronajímatelem, popř. jím určenou osobou.

 

6. Majitel nemovitosti – obec Moravany vyžaduje po žadateli o umístění do DPS Moravany před podpisem nájemní smlouvy předložení potvrzení o bezdlužnosti z: Finančního úřadu, Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny. Bez těchto potvrzení nebude nájemní smlouva podepsána.

 

7. V případě ukončení nájmu jednoho z dvojice ve dvoupokojovém bytě (úmrtí, umístění do jiného zařízení, odstěhování apod.) se druhému partnerovi (nájemníkovi) nabídne přednostně možnost přestěhování v rámci DPS do jednopokojového bytu.

 

8. Jakékoliv změny týkající se údajů v žádosti, je povinen žadatel ohlásit co nejdříve tak, aby k těmto změnám mohlo být případně přihlédnuto při posuzování výběru vhodného žadatele o byt v DPS.

9. Vyřazení žádosti z evidence:

- úmrtím žadatele

- na vlastní žádost

- žadatel uvedl do žádosti nepravdivé skutečnosti

- žadatel odmítne třikrát nabídnutou možnost přidělení bytu

- od podání žádosti uplynul jeden rok a žadatelem nebyla aktualizována

 

 

III. Vyhodnocení žádostí a zařazení do evidence

1. Žádost o umístění v DPS Moravany podává žadatel na předepsaném tiskopisu.

 

2. Pro přidělení bytu není rozhodující doba vedení žádosti v evidenci, ale potřebnost žadatele ohledně zajištění péče o jeho osobu a domácnost.

3. Po výběru žadatele vhodného k uzavření nájemní smlouvy, oznámí majitel nemovitosti – obec Moravany žadateli možnost přidělení bytu v DPS a vyzve jej k jednání za účelem možnosti uzavření nájemní smlouvy a nastěhování do určitého termínu. V případě, že žadatel během 5 pracovních dnů nebude k zastižení pro uskutečnění kontaktu ohledně vstoupení v jednání, bude vybrán další žadatel.

4. Jestliže žadatel nabízený byt odmítne třikrát, bude z evidence vyřazen pro nezájem o přidělení bytu. Toto mu bude sděleno písemně na jeho uvedenou adresu. Novou žádost si tento žadatel může podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od vyřazení žádosti z evidence DPS.

 

5. V případě zájmu vybraného žadatele o přidělení bytu připraví majitel nemovitosti – obec Moravany nájemní smlouvu a připraví předání bytu nájemníkovi.

V. Závěrečné ustanovení

1. Tato pravidla platí i pro stávající žadatele, kteří jsou již vedeni v evidenci žadatelů. Proto budou všichni vyzváni, aby v případě zájmu vyplnili nové žádosti, které budou znovu posouzeny dle nových kriterií.

2. Tyto podmínky schválila Rada obce Moravany dne 24. 7. 2013

3. Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2013

 

 

...............................................

Václav Roček, starosta obce

Dokument ke stažení ZDE.