Vytisknout tuto stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 14 / 2017

Napsal(a) 

 

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 19. 4. 2017

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,15 hod. (p. Kozáček) + 1 člen přišel v 17,55 hod. (p. Faltys) – dle prezenční listiny

Omluven: p. Jiroutová

Neomluven: -

Začátek zasedání: 17,00 hod.

Konec zasedání: 20,30 hod.

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 1. 2. 2017, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 10. 2. 2017 a sejmut 28. 2. 2017.       Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 1.

6. Stav čerpání rozpočtu obce 2017 za období 01 -03/2017.

7. Změna části bodu 13/175 usnesení Zastupitelstva obce Moravany ze dne 1. 2. 2017 – finanční příspěvek pro KČT – CKP Moravany nahrazen příspěvkem pro CKP Moravany a stejných podmínek.

8. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2016.

9. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2016.

10. Projednání, příp. schválení smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

11. Projednání, příp. schválení nové ceny za stočné na rok 2017.

12. Projednání, příp. schválení záměru nákupu pozemků p. č. 132/7 a p. č. 132/64, vše v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 19 828 m2, které jsou dle platného ÚPSÚ obce Moravany v lokalitě Z21 určeny pro       výstavbu RD.

13. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 78/3 v k . ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 4 265 m2.

14. Diskuse

15. Přednesení usnesení

16. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE v kategorii " ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ".