Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 11 / 2016

Napsal(a) 

 

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 21. 09. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,36 hod. – dle prezenční listiny

Omluvena: J. Kozáček, J. Brňák

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,00 hod

Konec zasedání: 19,55 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 22. 6. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 1. 7. 2016 a sejmut 25. 7. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 – 08/2016.

6. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.

7. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 2 postavené na pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 187/31 o výměře 1 426 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Platěnice.

9. Projednání, příp. schválení smlouvy o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

10. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“

11. Projednání, příp. schválení napojení splaškových odpadních vod z obce Slepotice na ČOV Moravany.

12. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu.

13. Diskuse.

14. Přednesení usnesení.

15. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x