Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 10

 

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 22. 06. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,15 hod. + 1 člen přišel v 17,30 hod.– dle prezenční listiny

Omluvena: L. Jiroutová

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 18,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 20. 4. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 2. 5. 2016 a sejmut 20. 5. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 3 5. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 20, postavené na pozemku p. č. 6956/26 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

6. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 7, postavené na pozemku p. č. 6956/52 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7. Projednání, příp. schválení plného dofinancování akce „Dopravní automobil“ z vlastních zdrojů pro SDH Moravany.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 113/40 o výměře 26 m2, p. č. 113/41 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, které vznikly rozdělením pozemku p. č. 113/34 a p. č.113/39 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Seznámení se Smlouvou o dílo na II. etapu opravy Moravanského domu mezi firmou Marhold a.s. a obcí Moravany.

10. Projednání, příp. schválení Smlouvy o dílo na akci „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ mezi firmou VCES a.s. Praha 9 a obcí Moravany.

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

harmonogram svozu odpadu na rok 2020 harmonogram 01

poplatky odpadu na rok 2020 01

ceny poplatku odpadu na rok 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x