Vytisknout tuto stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 6

Napsal(a) 

 

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 2. 9. 2015

Přítomno: 11 členů + 1 člen přišel v 17,20 hod.— dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Bakeš, p. Jiroutová, p. Faltys

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 18,10 hod

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 1. 7. 2015, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 15. 7. 2015 a sejmut 3. 8. 2015. Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 5/2015.

6. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky obce 1/2015, kterou stanovují koeficienty pro výpočet daně s nemovitých věcí.

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na nákup pozemku p.č. 23/1 o výměřem 2 184 m2 v k.ú. Turov nad Loučnou

8. Diskuse.

9. Přednesení usnesení.

10. Závěr.

 

Oficiální dokument je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.