Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 12 / 2016

 

Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 7. 12. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,45 hod. – dle prezenční listiny

Omluvena: Ing. Kříž, Mgr. Januš

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 20,15 hod

 

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 21. 9. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 4. 10. 2016 a sejmut 25. 10. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 6.

6. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 60 postavené na pozemku p. č. 4700/15 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 559/16 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

8. Projednání, příp. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 110/15 a st. p. č. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou pro ČEZ Distribuci a.s.

9. Projednání, příp. schválení pověření starosty obce zajištěním nabídek na vhodného poskytovatele úvěru k dofinancování opravy Moravanského domu.

10. Projednání, příp. schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s.Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2017.

11. Schválení statutu sociálního fondu.

12. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

13. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moravany.

14. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

15. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových opatření provedených do konce roku 2016.

16. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2017.

17. Diskuse.

18. Přednesení usnesení.

19. Závěr.

 

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

upozorneni vyber poplatky odpady 2019 banner maly   

upozorneni svozy odpady 2019 banner maly

Důležitá hlášení

Obecně závazné vyhlášky

PROJEKTY A DOTACE

 A4 diplomy 2018 web20

 

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x